Przedmiot: język obcy specjalistyczny (język angielski)
Wymiar godzin i forma zajęć realizowanych na Platformie Moodle: ćwiczenia: 30 godz.
Forma zaliczenia przedmiotu na koniec semestru: zaliczenie z oceną