PROCEDURA UZYSKANIA INDYWIDUALNEJ ORGANIZACJI STUDIÓW

W TRAKCIE EPIDEMII COVID-19

 1. Zgodnie z § 16 Regulaminu Studiów w PWSZ w Koszalinie, student może odbywać studia
  w trybie IOS w sytuacjach i na ogólnych zasadach określonych Regulaminem.
 2. IOS polega na ustaleniu indywidualnych terminów obowiązków dydaktycznych, wynikających
  z planu i programu studiów (tj. egzaminy, zaliczenia, praktyki, itp.) oraz stwarza możliwość zwalniania studenta z uczestnictwa w niektórych zajęciach.
 3. IOS nie obejmuje zajęć praktycznych, możliwe jest tylko umożliwienie studentowi uczestnictwa w zajęciach z inną grupą (za zgodą prowadzącego).
 4. Student składa drogą elektroniczną podanie o Indywidualną Organizację Studiów wraz ze skanem załączników do Sekretariatu Dyrektorów Instytutów na adres mailowy: sekretariat.dyrektorzy@pwsz-koszalin.pl, najpóźniej do dnia 28.02.2022r.
 5. Sekretarz przesyła do studenta drogą mailową podanie ze zgodą lub brakiem zgody Prorektora ds. Nauczania i Studentów na Indywidualną Organizację Studiów.
  W przypadku zgody Prorektora Sekretarz przesyła studentowi kartę IOS wraz z wykazem przedmiotów dla danego kierunku i semestru studiów.
 6. Po otrzymaniu skanu karty IOS, student przesyła skan karty drogą elektroniczną do prowadzących zajęcia z prośbą o określenie w wiadomości mailowej warunków uzyskania zaliczenia przedmiotu w trybie indywidualnym.
 7. Student dodatkowo za pośrednictwem platformy Moodle wysyła wiadomość do wykładowcy
  z informują o przesłaniu drogą mailowa skanu formularza IOS z prośbą o określenie
  w wiadomości mailowej warunków uzyskania zaliczenia przedmiotu w trybie indywidualnym.
 8. Prowadzący zajęcia odsyła w zwrotnej wiadomości mailowej do studenta informacje na temat zasad i warunków uzyskania zaliczenia przedmiotu w trybie indywidualnym.
 9. W przypadku prowadzenia różnych form jednego przedmiotu (w/ćw.) prowadzący określa zasady dla każdej z form.
 10. Warunki uzyskania zaliczenia przedmiotu (każdej z form) zawierają informacje dotyczące: wymaganej ilości obecności studenta na zajęciach, zasad zaliczenia materiału z zajęć, na których student był nieobecny, zasady uczestnictwa w formach ewaluacji (testy, sprawdziany, prace do przygotowania, zaliczenie, egzamin).
 11. W/w warunki powinny być określone w sposób konkretny i zrozumiały dla studenta.
 12. Po otrzymaniu od wszystkich prowadzących wiadomości mailowej z informacją na temat zasad i warunków uzyskania zaliczenia przedmiotu w trybie indywidualnym student przesyła skan podpisanej (przez siebie) karty IOS oraz wiadomości mailowe od wykładowców na adres: sekretariat.dyrektorzy@pwsz-koszalin.pl, w terminie do dnia 25.03.2022r.

Uwaga: student przesyła mailowo, pojedynczo, otrzymaną od każdego nauczyciela prowadzącego wiadomość mailową stosując „prześlij dalej” na adres mailowy: sekretariat.dyrektorzy@pwsz-koszalin.pl.

    13. Skompletowane i wydrukowane dokumenty Sekretarz przekazuje do Referatu ds. Nauczania.

    14. Warunkiem rozpoczęcia Indywidualnej Organizacji Studiów przez studenta jest przesłanie w terminie kompletu dokumentów, w tym zasad i warunków uzyskania zaliczenia przedmiotów w trybie indywidualnym od wszystkich prowadzących wykładowców. Do tego czasu student jest zobowiązany uczestniczyć w zajęciach na zasadach ogólnych.