Procedura zamieszczania materiałów na Moodle

Procedura dotycząca zamieszczania materiałów e-learningowych podana jest
w załączniku do Komunikatu nr 3 Rektora PWSZ w Koszalinie z dn. 12.03.2020r.

  1. Nauczyciel akademicki zamieszcza na platformie Moodle materiały dydaktyczne wraz z informacją o sposobie i terminie ich ewaluacji, a następnie  przesyła na adres elektroniczny danej grupy studentów/ słuchaczy (i adres elektroniczny kierownika danej formy kształcenia - do wiadomości) informacje o ich zamieszczeniu.
  2.  W celu usprawnienia procesu dydaktycznego, prowadzący zajęcia zobowiązany jest do poinformowania o zamieszczeniu materiałów i sposobie ewaluacji swojego bezpośredniego przełożonego - Kierownika Zakładu, który jest zobowiązany
    do przekazania tych informacji Dyrektorowi Instytutu.
  3.  W celu prawidłowego przebiegu procesu dydaktycznego, Kierownik Zakładu zobowiązany jest do prowadzenia nadzoru w zakresie wymiaru i terminowości realizacji nauczania w systemie zdalnym.
  4. Zapytania związane z formą nauczania na odległość należy kierować
    do właściwego Dyrektora Instytutu lub właściwego Prorektora.